Referat i fra årsmøte 2022

Referat fra årsmøte sameiet gamle stadion 1 

Tid og sted: mandag 14.mars 2022 

Kantina til Fram forvaltning 

 

DAGSORDEN

 1. Konstituering

Styrets leder Stian Gretland ble valgt til møteleder, Kjersti B. Hauge ble valgt til referent 

Kirsti Karlsen ble valgt til å signere protokoll, det var femten stemmeberettigede, tre fullmakter, totalt 18 stemmer. Dagsorden ble godkjent.

 1. Årsmelding fra styret
  Årsmeldingen ble referert og tatt til orientering.

 2. Årsregnskap 2021 og revisors beretning 

Årsregnskapet ble godkjent,
Revisors beretning ble referert.
Anvendelse av årsresultat jfr. styrets forslag i årsberetningen er at årets negative resultat pr. 31.12.2022 kr -86.865,- dekkes av annen egenkapital, godkjent.  

 1. Godtgjørelse til styret 

Honorar til styrets leder kr. 45.000,- godkjent. 

 1. Styrets forslag til nytt punkt 8 i sameiets vedtekter

  Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne
  En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.


I garasjen finnes det en tilrettelagt parkeringsplass for beboere som på grunn av nedsatt funksjonsevne har et dokumentert behov for tilrettelagt plass.

Beboerne som på grunn av sin funksjonsnedsettelse har behov for tilrettelagt plass, har krav på å få tilgang til denne. Dette mot et midlertidig bytte av egen parkeringsplass, byttet gjelder så lenge beboeren har et dokumentert behov. Styret kan gi nærmere regler om tildelingskriteriene. Plassen byttes tilbake når behovet ikke lengre er til stede, merkostnader til flytting av ladestasjon, stikkontakter mv. holdes av den som gjør krav på denne plassen

Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtekten. Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret.

 1. Valg 
  Valg  av styremedlem: Ronny Solheim ble valgt for to år
  Valg av to personer til valgkomite: Arne Willy Gustavsen og Sylvi Olsen ble valgt for et år

 2. Innkommen sak i fra Kirsti Karlsen
  Kirsti Karlsens forslag ble presentert av Kirsti selv. Hun foreslo at felles vannmåler ble fjernet, slik at vann- og kloakkavgift faktureres den enkelte seksjonseier direkte i fra kommunen. Bakgrunnen for dette var at hun og fem andre seksjoner hadde montert vannmåler

  Det var en god diskusjon med flere innspill. Styret hadde utarbeidet et eget saksfremlegg. Dessverre var det en regnefeil i dette, dette ble  rettet opp i før saken ble presentert. Tabellen nedenfor er oppdatert

  Slik det er i dag fordeles vannforbruket etter eierbrøk og er slik:

Leil. str.

årsforbruk vann

antall leil

Kost pr. seksj

66

53,0

2

2400,-

4279,0

68

68

4

2895,-

3423,2

85

105,9

6

4088,-

4279,0

88

109,7

6

4408,-

4430,0

92

114,7

2

4609,-

4631,3

103

128,4

4

5173,-

5185,1

 

Styret har også undersøkt hva det vil koste å montere vannmålere i resterende seksjoner. Dette vil koste den enkelte ca. 6000,-

Styrets forslag til vedtak: Man fortsetter med dagens ordning hvor sameiet har vannmåler og kostnaden fordeles etter eierbrøk. Dette dekkes over sameiets felleskostnader

Styrets forslag ble vedtatt 12 mot 6 stemmer

 

Siste nyheter

Informasjon fra styret juni 2023
Informasjon i fra styret sameiet gamle...


Innkalling til årsmøte 2023
Innkallingen til årsmøtet...


Invitasjon til julegrantenning
Gamle stadion tingsrettslige sameie og...


Informasjon i fra styret
Til seksjonseiere i sameiet Gamle stadion...


Informasjon mai 2022
Årlig kontroll av...